TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Center Of Research And Consultancy On Policies And Law Of Financial Investment In Vietnam

5. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

  1. Cơ chế tài chính
   1. Xác định chế độ kế toán

Đề án áp dụng cơ chế tài chính của công ty TNHH hoạt động theo khung pháp lý:

 • Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
 • Nghị định số 87/2015/NĐ-CP;
 • Nghị định số 122/2017/NĐ-CP;

Đề án tổ chức và thực hiện Quy chế quản lý tài chính do Trung tâm CFV ban hành theo thống nhất của Hội đồng thành viên.

   1. Doanh thu hoạt động

Doanh thu hoạt động của Đề án chủ yếu đến từ các hoạt động:

 • Dịch vụ thanh toán bù trừ giao dịch chỉ số tài chính
 • Nghiệp vụ cung cấp kết nối thông tin đến đề án
 • Cung cấp thông tin thị trường
 • Phí từ các công ty thành viên
 • Các khoản thu nhập khác

 

   1. Chi phí hoạt động

Các khoản chi phí hợp lý được xác định là chi phí liên quan đến hoạt động theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp tư nhân nắm giữ 100% vốn điều lệ,

Ngoài ra một số chi phí đặc thù liên quan đến hoạt động của Đề án bao gồm:

 • Chi trích lập quỹ bồi thường thiệt hại cho các công ty thành viên giao dịch trong trường hợp đề án gây thiệt hại cho các thành viên giao dịch, trừ trường hợp bất khả kháng. Hội đồng thành viên quyết định mức trích quỹ cụ thể hàng năm căn cứ vào tình hình thu chi tài chính đảm bảo tỷ lệ quy định. Trong năm tài chính nếu không sử dụng hết, quỹ được chuyển sang năm sau để sử dụng tiếp.
 • Chi phí giám sát chuyển cho Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 • Chi phí kết nối đến thị trường chỉ số tài chính các quốc gia khác
 • Chi phí trả cho các giao dịch chỉ số tài chính ở thị trường nước ngoài

 

 

 

   1. Phân bổ lợi nhuận

Lợi nhuận hoạt động của đề án sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế theo luật định sẽ được phân bổ về ngân sách Nhà nước, một phần được giữ lại để đầu tư nâng cấp hạ tầng và phát triển thị trường chỉ số tài chính.

Mức giữ lại lợi nhuận của đề án được quyết định bởi Trung tâm CFV, và quyết định đầu tư phải tuân thủ theo Quy chế tài chính của Hội Đồng Thành Viên.

 

  1. Các điều kiện đảm bảo hoạt động của đề án giao dịch chỉ số tài chính
   1. Cơ chế báo cáo hoạt động

Đề án thực hiện công bố báo cáo thường niên và định kỳ bao gồm:

 • Báo cáo thị trường, đề xuất các khuyến nghị chính sách
 • Báo cáo tài chính về hiệu quả hoạt động
 • Các dữ liệu công khai về hoạt động giao dịch
 • Báo cáo giám sát hoạt động của Hội đồng thành viên

Ngoài ra đề án còn phải cung cấp thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức có liên quan để phục vụ công tác điều hành thị trường, phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về chỉ số tài chính.

   1. Các quy định về giao dịch

a. Thời gian giao dịch

24/24 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 

b. Phương thức khớp lệnh

Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở khớp các lệnh mua và lệnh bán chỉ số tài chính ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

 

c. Nguyên tắc khớp lệnh:

Ưu tiên về giá:

 • Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 • Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Ưu tiên về thời gian:

 • Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

 

d. Đơn vị giao dịch:

Đơn vị Giao dịch khớp lệnh : lô; Khối lượng tối đa của một lệnh đặt là 10 lô.

 

 

 

e. Đơn vị yết giá

Đơn vị yết giá của các cặp đồng tiền thực hiện theo thông lệ tại thị trường Việt Nam. Nếu tại Việt Nam chưa có đồng ngoại tệ được giao dịch thì yết giá theo tỷ giá chéo giữa cặp USD/VND và tỷ giá của đồng ngoại tệ đó theo USD trên thị trường quốc tế.

 

f. Biên độ dao động giá

Biên độ dao động giá quy định trong ngày đối với giao dịch theo quy định của hệ thống giao dịch chỉ số tài chính thế giới. Không giới hạn biên độ.

 

g. Lệnh giao dịch

Các lệnh giao dịch được sử dụng trên đề án giao dịch: lệnh thị trường, lệnh giới hạn.